Vad betyder Monstrans?

Monstrans (av latin monstrare ’visa’) är ett kyrkligt bruksföremål med en genomskinlig pyxis i vilken den konsekrerade oblaten tillbedjes av församlingen under särskilda sakramentsandakter, så kallad sakramental välsignelse. Bruket förekommer i Romersk-katolska, gammalkatolska, anglikanska och vissa lutherska församlingar. Det förekommer även att monstransen medtages i sakramentspro.. Läs vidar på Wikipedia

(i katolsk gudstjänst) kärl där det invigda nattvardsbrödet förvaras || -en; -er

Synonym till Monstrans?

nattvardskärl, relikskrin


Läs mer om "Monstrans" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Flankera, Barter, Smyckad, Ormspott, Stockankare, Frontale, Festong