Vad betyder Monokultur?

Monokultur, av mono som är det grekiska räkneordet för ett och kultur som betyder odling (av latinets cultura), avser ursprungligen ett system för odling av jordbruksgrödor där man bara odlar ett växtslag åt gången, exempelvis vete, korn, kaffe, bomull, majs, osv. Begreppet används även inom skogsbruk och avser då trädslagsrena bestånd som är anlagda genom plantering eller sådd. Ex.. Läs vidar på Wikipedia

odling baserad på en enda växtart

Synonym till Monokultur?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Guldkrona, Hinduisk, Skogslind, Muezzin, Reklamtext, Forechecking, Bortkastat