Vad betyder Klentrogenhet?

Se klentrogen

Synonym till Klentrogenhet?

misstro, tvivel, skepticism, skepsis, vantro, klentro; svag tro, otro


Slumpvalda ord:

Nalkas, Trav, Optimera, Flygteknik, Uppskruvad, Uppslag, Virrighet