Vad betyder Funktion?

Ordet funktion syftar inom matematiken på en regel som innebär att till varje invärde associeras ett utvärde. Ofta beskrivs sambandet mellan invärde och utvärde med en matematisk formel, där invärdet representeras med en eller flera variabler, alternativt med en tabell eller grafiskt med en graf, ett sambandsdiagram eller ett pildiagram. En viktig egenskap hos funktioner är att de är det.. Läs vidar på Wikipedia

sätt att fungera: njurarnas funktion arbetsuppgift (eller grupp av uppgifter till exempel informationsfunktionen); rollbegrepp i matematiken: y är en funktion av x om varje värde på x motsvaras av ett eller flera bestämda värden på y; (bildlig betydelse) följd, resultat || -en; -er

Synonym till Funktion?


1. verksamhet, användning, sätt att fungera, funktionalitet, ändamål, tillämpning, yttring, livsyttring
2. uppgift, roll, arbetsuppgift, befattning, tjänst, åliggande
3. beroende variabel, matematiskt uttryck; följd, resultat


Läs mer om "Funktion" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Premieobligation, Underprivilegierad, Adla, Medelbar, Vildsilke, Handboja, Obligerad