Vad betyder Arvinge?

Arvinge är ett ord för den, som enligt arvslagstiftningen har rätt att ärva (taga arv) från någon som har gått bort. I svensk rätt definieras begreppet arvinge i 1-3 kap. ärvdabalken. Om det inte finns någon arvinge, tillfaller arvet i stället Allmänna arvsfonden; 5 kap. 1 § ärvdabalken. De arvingar som är den dödes barn, barnbarn och så vidare i nedstigande led, kallas bröstarvi.. Läs vidar på Wikipedia

person som har rätt till arv || -n; arvingar

Synonym till Arvinge?

arvtagare, arvsberättigad släkting, arvsberättigad efterlevande, stärbhusdelägare; bröstarvinge, descendent; telning, avkomling, ättling, barn


Läs mer om "Arvinge" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Hippodrom, Grundare, Vidareutbildning, Vinkling, Mendelsk, Mangostan, Riksstat