Vad betyder Angiva?

se ange

Synonym till Angiva?

se ange


Slumpvalda ord:

Aerofon, Stigort, Cernering, Jantelagen, Grata, Slutstation, Uppodlad