Vad betyder Allomorf?

Allomorfer är inom lingvistiken varianter av samma morfem, till exempel preteritumsuffixen -de och -te i verben kände respektive lekte. Förekomsten av ett visst morfem i en kontext kallas för en morf. Meningen "bokstäver finns i böcker" innehåller två morfer av morfemet bok, nämligen allomorferna bok och böck... Läs vidar på Wikipedia

(språkvetenskaplig term) variant av ett morfem (se detta ord) || -en; -er

Synonym till Allomorf?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Expropriera, Kurtisan, Kritikaster, Groll, Polcirkel, Blockera, Kattun