Vad betyder Brandfackla?

(bildlig betydelse) utmaning, provokation

Synonym till Brandfackla?

utmaning, provokation, brandtal


Slumpvalda ord:

Timid, Annonsagent, Promenera, Premieobligation, Toppen, Inbrottstjuv, Xylografera