Slumpvalda ord:

Trombbildning, Tits, Nyhetsman, Skatteflykt, Prakt, Klarsynthet, Auktionist